logozsm1

prez2

Ostatniego dnia lutego miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz miasta, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosł, przedstawicieli zaprzyjaźnionych zakładów, m.in. DIEHL Controls Polska, Velux, koncernu samochodowego w Jelczu Laskowicach, lokalnych firm zatrudniających uczniów szkoły –młodocianych pracowników- jak również przybyli przedstawiciele placówek oświatowych Namysłowa. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych-gospodarza meetingu oraz Starostwa Powiatowego przy współudziale Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Hasło przewodnie spotkania to „Demografia, Migracje, Rynek Pracy z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Zbigniewa Juzaka, szefa Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, jednego z 10 najlepszych tego typu urzędów w Polsce, który krótko scharakteryzował sytuację na lokalnym rynku pracy. Ze słów kierownika PUP wynika, że na naszym terenie notowany jest spadek bezrobocia, chociaż wciąż problemy ze zdobyciem pracy mają ludzie młodzi, od których wymaga się oprócz wykształcenia już zdobytego w zawodzie doświadczenia. 1/3 bezrobotnych stanowią ludzie po 50 roku życia, którzy są niezainteresowani podjęciem pracy.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Demografia, migracje, rynek pracy-z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Romualda Jończego z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z badań zespołu kierowanego przez prelegenta wynika, że trudności na rynku pracy Opolszczyzny biorą się m.in. z: migracji zarobkowej ludności naszego terenu oraz migracji nierejestrowanej (meldunek na Opolszczyźnie, ale zamieszkanie i praca za granicą), wyludnienia- głównie na obszarach peryferyjnych województwa ( dotyczy to zwłaszcza kobiet, dla których brak jest miejsc pracy i otrzymują znacznie niższe zarobki w stosunku do analogicznych stanowisk poza granicami kraju). Niebezpieczna tendencja utrzymuje się również wśród młodzieży-absolwentów namysłowskich szkół, z których tylko co 8 chce zostać w rodzinnym mieście. Większość z nich po ukończeniu edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wrocławskich wyższych uczelni nie zamierza wracać na Opolszczyznę, a początek kariery zawodowej wiąże z dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia odpływu świetnie wykształconych młodych ludzi z naszego terenu i tym samym pogłębianie się deficytu w zatrudnieniu tak potrzebnych u nas specjalistów z wielu dziedzin. Migracja młodych z terenu powiatu wiąże się również z takim wyborem przez nich kierunków kształcenia, po ukończeniu których nie mogą liczyć na zdobycie pracy w miejscu pochodzenia.

Tak więc – to najważniejszy wniosek wynikający z dyskusji - przed szkołami Namysłowa stoi zadanie wzmożonej edukacji młodych ludzi w kierunku właściwego wyboru przez nich poziomu szkoły, zawodu czy typu studiów. Akcent należy położyć na doradztwo i preorientację zawodową, podpowiadające najwłaściwszy, najbardziej poszukiwany wśród lokalnych przedsiębiorców model kształcenia.

                                                                                                                   HaSz