logozsm1

prez2

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2013/2014

 • 30 wrzesień – termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
 • 30 września – termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 7 lutego – termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach, możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
 • 5 marca – ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych
 • 5 marca – ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach
 • 7 kwietnia – termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu (dotyczy języka polskiego i języka mniejszości narodowej)
 • 22 kwietnia – termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
 • 25 kwietnia – zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
 • 5 maja – rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)
 • 5 – 30 maja – część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzona wg harmonogramów ustalanych w szkołach
 • 2 – 18 czerwca – egzamin maturalny w terminie dodatkowym
 • 27 czerwca – rozdanie świadectw dojrzałości
 • do 4 lipca – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
 • 10 sierpnia – informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
 • 26 sierpnia – pisemny egzamin poprawkowy
 • 25 – 29 sierpnia – ustny egzamin poprawkowy
 • 12 września – rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

uks

leonardo

logo-duze1a