logozsm1

prez2

Maturzysto!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych. Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną
w 2015 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • -Dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;
  • -Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • -Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • -Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • -Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1225 zł lub 1400 zł ( dochód netto wyliczony od czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • -Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu.

Kandydat, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on – line na stronie 
www.stypendia-pomostowe.plAplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 do 17 sierpnia 2015 do godz. 16-tej. Następnie kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek wraz z kompletem dokumentów składa w Oddziale Terenowym ANR w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.
Wnioski złożone po 24 sierpnia nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016”, dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Ul. Sterlinga 27/29

90-212 Łódź

Tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58

Fax.: (0-42) 630-27-81

e-mail: fep@fep.lodz.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Opolu

Ul. 1 Maja 6

Tel.: (0-77) 40-00-919

Fax.: (0-77) 40-00-951

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a