logozsm1

prez2

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami w zawodach rzemieślniczych, którzy wybiorą egzamin czeladniczy na koniec cyklu nauki (kl. III) nie będą zdawać egzaminu z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie. Będzie to jeden egzamin ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie po ukończeniu nauki w szkole i praktycznej nauki zawodu. Pracodawca nie musi być członkiem cechu.

Egzamin zawodowy jest zdawany w izbie rzemieślniczej właściwej dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę lub szkoły.

 

Izbami właściwymi dla uczniów ZSM są:

U W A G A

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa:

  • wniosek o dopuszczenie
  • dokumenty potwierdzające odbycie praktycznej nauki zawodu
  • dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu
  • jedną fotografie
  • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej – za pierwszy termin egzaminu czeladniczego opłatę wnosi pracodawca

U W A G A

Młodociani pracujący w zawodach nierzemieślniczych tzn. sprzedawca, kucharz oraz innych zdają egzamin w szkole lub u pracodawcy – w porozumieniu ze szkołą!!!

W razie wątpliwości informacji udziela
Wicedyrektor Elżbieta Wnuk

 

uks

leonardo

logo-duze1a