logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

LOSY ABSOLWENTÓW ZSM - 2006-2011

W Zespole Szkół Mechanicznych cyklicznie co kilka lat prowadzi się badanie losów absolwentów.

Celem badania jest uzyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów, zadowolenia z wyboru i kształcenia w ZSM oraz ocena szkoły w przygotowaniu do funkcjonowania na rynku pracy.

Badanie losów zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie zostało przeprowadzone w miesiącach październik-listopad 2012r.  Badaniem zostali absolwenci  techników i  zasadniczej szkoły zawodowej z lat 2007-2011.

Badanie przeprowadzono na próbie liczącej 117 osób /w latach 2007-2012 szkołę ukończyło 594 absolwentów, tj. 268 absolwentów techników i 326 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej/, co oznacza, że badaniem objęto  20% absolwentów -  62 osoby z technikum /53% badanych/ i  55 osób  /47%/ ZSZ.

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zawierającej 15 pytań; 13 zamkniętych i 3 otwartych. 

  ANALIZA ODPOWIEDZI

 1. W ankiecie udział wzięło 117 absolwentów /62 z technikum i 55 z ZSZ/,      przy czy aż 38 to absolwenci z roku 2011.
 2. Uczniowie technikum po ukończeniu szkoły częściej kontynuują edukację (11,3%) niż uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej (1,8%), co przedkłada się na to, że osób pracujących wśród absolwentów technikum jest 59,7%, a wśród absolwentów zsz 73,4%. Jednakże pomimo takiej proporcji, to wśród osób, które uczęszczały do zsz jest większy procent osób bezrobotnych (18,2%), niż wśród osób z technikum (9,7%) - absolwenci z technikum niejednokrotnie i pracują i uczą się.
 3. Wśród osób, które ukończyły ZSZ jest większy odsetek pracujących zgodnie ze swoim wykształceniem (36,4%), niż z technikum (19,4%)
 4. Pozytywnym zjawiskiem jest sytuacja, że większa część absolwentów technikum jak i zsz znalazła pracę w od razu lub w przeciągu 6-ciu miesięcy od ukończenia szkoły.
 5. Najczęstszym miejscem pracy absolwentów (57,3%) są przedsiębiorstwa prywatne.
 6. Z analizy pytania 6 wynika, że wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki w ZSM najbardziej okazały się przydatne absolwentom w życiu osobistym – 62,4%.
 7. Wśród umiejętności i kompetencji nabytych podczas nauki w ZSM, które najbardziej przydały się absolwentom w życiu dorosłym, wymienili: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie – 64,2%; przygotowanie do życia zawodowego – 53,8%; oraz znajomość języków obcych – 41,9%.
 8. Najczęstszym sposobem szukania pracy wśród absolwentów są kontakty i znajomi: technikum – 51,6%, zsz – 54,5%, oraz internet: technikum – 25,8%, zsz – 23,6%.
 9. Dla większości absolwentów uzyskane wykształcenie pomogło im w pewnym stopniu w rozwoju kariery zawodowej, i tak dla technikum – w 71,2%, a dla zsz – w 61,8%.
 10. Większość absolwentów dojeżdża do pracy /70,1%/ , 18,8% pracuje na terenie Namysłowa, a zaledwie 11,1% pracuje za granicą
 11. Wybór ZSM dla 50% absolwentów technikum, a dla 67,3% absolwentów zsz  był trafny.
 12. Absolwenci swoją trafność wyboru ZSM motywowali przede wszystkim  poziomem nauczania w ZSM (28,2%)  oraz możliwością udziału w różnych kursach (28,2%).

WNIOSKI

Z  analizy pytań i odpowiedzi można wyciągnąć następujące wnioski:

 • większość absolwentów ZSM nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w krótkim czasie po ukończeniu szkoły  jednakże nie zawsze pracują oni zgodnie z uzyskanym wykształceniem
 • absolwenci doceniają poziom nauczania w ZSM, możliwość udziału w kursach, wychowawców klas czy nauczycieli określonych przedmiotów, co dowodzi ich potwierdzenie trafności wyboru ZSM
 • absolwenci naszej szkoły najczęściej zdobywali zatrudnienie w prywatnych przedsiębiorstwach
 • zdecydowana większość ankietowanych absolwentów nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie
 • absolwenci ZSM najczęściej podejmują pracę  na terenie Namysłowa i    okolic w związku z czym szkoła powinna otwierać kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy
 • szkoła realizuje swoją misję, dobrze przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy oraz w  społeczeństwie i w życiu osobistym.

                                Koordynator zespołu badającego
                                Krystyna Grześniak 

uks

leonardo

logo-duze1a