logozsm1

prez2

Ramowe terminy praktyk zawodowych
w roku szkolnym 2014/2015
dla poszczególnych klas technikum.

pdfRamowe terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 dla poszczególnych klas technikum

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności zapisów w dzienniczku.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

  • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta
  • postawy ucznia i obecność na praktyce;
  • jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie (do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

uks

leonardo

logo-duze1a